T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İkinci El Motorlu Taşıtların Ticareti Hakkında Yönetmelik 13 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bahse konu Yönetmeliğin Geçici 1.maddesinin birinci fıkrasında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların bu faaliyetlerine devam edebilmeleri için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını bir yıl içinde, lise mezunu olma şartı hariç olmak üzere 6. maddenin birinci fıkrasındaki şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi alması gerektiği hükmüne yer verilmiş ve 24.maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde ise söz konusu geçici 1’inci maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda, Yönetmeliğin geçici 1’inci maddesinin birinci fıkrası ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden ve bu faaliyetlerine halen devam eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların 13 Ağustos 2019 tarihine kadar yetki belgesi almaları gerekmektedir.

Bu itibarla, uygulamada herhangi bir aksamanın yaşanmaması ve olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla, ilçemizde ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârlar 13 Ağustos 2019 tarihinde kadar yetki belgesi almak üzere https://ietts.gtb.gov.tr/ adresi üzerinden başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

İlgili üyelerimize duyurulur.